Giới thiệu về Viện

          Viện Nghiên cứu Y Sinh là tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ, Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam. 

          Viện Nghiên cứu Y Sinh được Liên hiệp Hội Việt Nam ra Quyết định thành lập ngày 10/8/2020 và được Bộ Khoa học - Công nghệ cấp GCN Số 2273 ngày 26/8/2020. 

Chức năng:

          Viện Nghiên cứu Y Sinh là nơi tập hợp các chuyên gia, các nhà khoa học có kinh nghiệm, chuyên môn cao để thực hiện các nghiên cứu, ứng dụng và cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực Khoa học sức khỏe; vật liệu y sinh và công nghệ sinh học; mỹ phẩm, sản phẩm dùng ngoài da, dung dịch vệ sinh và dược liệu; trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao. 

Nhiệm vụ:

  1. Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài, dự án khoa học trong lĩnh vực Khoa học sức khỏe; vật liệu y sinh và công nghệ sinh học; mỹ phẩm, sản phẩm dùng ngoài da, dung dịch vệ sinh và dược liệu; trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao.
  2. Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, thẩm định, phản biện các chương trình, dự án, đề tài; ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu; cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn; tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi thông tin, phổ biến kiến thức trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên. 
  3. Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế thực hiện nhiệm vụ của Viện.